Garn Boduan

gan

Tony a Gwenllian

Mae Garn Boduan wedi ei leoli yng  ngogledd ddwyrain Llŷn, uwchlaw Nefyn a Bae Porthdinllaen, ac mae un or ammdiffynfeydd hynaf a mwyaf yn Ynysoedd Prydain ar ei gopa. Maen le anhygoel i fynd iddo a ceir golygfeydd gwych oddyno yn ymestyn o Enlli i Eryri.

Sut i fynd yno.

O Bwllheli cymerwch y A497 i gyfeiriad Nefyn ac ar ol tua pedair milltir a hanner trowch ir dde ar y ffordd sydd yn mynd ir Ffor y B4354, ymhen 300 medr ar ochr chwith ir lon fe welir adwy i goedwig. Mae lle i barcio yma, ond cofiwch adael yr adwy yn hollol glir er mwyn i gerbydau perchenogion y goedwig gael rhwydd hynt i fynd a dod.

Y Daith

Mae llwybr llydan yn mynd i fyny drwyr goedwig, dilynwch hon ac ar yr ail droad yn y ffordd cymerwch y llwybr sydd yn syth och blaen. Maer llwybr yma yn ymdroelli ac yn culhau wrth agosau at gopar mynydd, ac yn wir ar un rhan ohonno mae yn culhau yn arw ac maer rhedyn uchel yn ei gwneud yn anodd i weld beth sydd dan draed  yn y rhan yma, felly gofal piau hi, yn ystod misoedd yr haf. Or fan yma maer golygfeydd ir de ar gorllewin dros bennaur coed yn wych.

Garn Boduan 27-7-06

Edrych Tua'r De

 

Garn Fadryn

 

Bron a cyrraedd y Gaer

 

I'r Gaer

 

Garn Fadryn

 

Un o'r 170 Cytiay Crwn

 

Cwt yn y Gaer fach ar y copa

Edrych tua'r gorllewin

 

Or llwybr yma rydych yn mynd fewn ir amddifynfa hynafol drwyr fynedfa ddeheuol (gweler y map) ac yma och blaen, maer cyntaf or cytiau crwn, mae oddeutu cant iw gweld yma hyd heddiw. Mewn arolwg a wnaed yn y 50au, darganfyddwyd oddeutu 170 or hen dai yma ar y safle, a dywedir mai Buan, wyr Llywarch Hen, oedd yn trigo yma.

Tua pum mlynedd ar hugain yn ol bu tn difrifol ar y mynydd a dinistrwyd y goedwig oedd ar y mynydd, heddiw mae ambell goeden farw yn dal i sefyll ar hyd y gwastir uchel (plateau) ac mae hyn yn creu golygfa eitha swreal. Maer gloygfeydd o gopa Garn Boduan (279 medr / 915tr) ymhlith y goreu yn Llŷn, yn enwedig i gyfeiriad Nefyn, Morfa a Porthdinllaen.

 

Porthdinllaen a Nefyn

 

 

Nefyn

 

 

Mynydd Nefyn

 

Golygfa hynod

 

Garn Fadryn

 

Ar ein ffordd gartref

Yr Eifl a Llithfaen

Maen bosib dod lawr y mynydd drwyr fynedfa gogledd ddwyreiniol a dilyn y llwybr lawr ir lon, ond oherwydd prinder amser, mi aethon ni lawr yr un ffordd ddaethon ni fyny drwyr fynedfa ddeheuol.

Nodion.

Maer daith i fyny Garn Boduan yn eithaf tywyllodrus, gan ei fod yn edrych yn eitha rhwydd ac yn rhoir teimlad na fyddwch fawr o dro yn cyrraedd y copa, ond ar ol tua hanner awr, roedd y copa i weld yr un mor bell i ffwrdd, felly dylid gadael tua awr i gyrraedd y copa, yn enwedig os da chi fel ni, yn cymeryd saib bob hyn a hyn i werthfawrogir olygfa a tynnu llun neu ddau, a chael llymaid o ddwr, (ar gydar nos gynnes iawn, fel ag yr oedd hi y noson fuo ni.)  Hefyd ar y copa sydd wedi ei orchuddio a grug ac eithin tew tydi hi ddim yn hawdd cerdded, o gofio hefyd fod cerrig  eitha mawr (boulders) dan draed, ond o gymeryd gofal a chraffu maen bosib ffeindio un or myrdd llwybrau sydd yn tramwyor gwastadtir uchel. Yn bendant mae Garn Boduan yn werth chweil mynd am dro arno, ac yn fwy felly os oes diddordeb gennych mewn hen hanes, mae olion yr amddifynfeydd ar cytiau (tai) yn werth ei gweld.

 ~~~~~~~~~

Un peth oedd yn tarfu braidd ar y daith oedd bod swn y traffic, ar yr A497, iw glywed ar hyd y ffordd, hyd yn oed ar y copa. A toedd y teimlad o ddianc or byd ai bethau ddim iw gael yno fel ag y mae ar ben Rhiw, Anelog neu Garn Fadryn er enghraifft. Ond wedi dweud hynna mi oedd hin werth chweil mynd yno ac mi fydde ni yn argymell unrhyw un sydd heb fod i fynd yno yn saff.

Oes ganddoch chi le da i fynd am dro yn Llŷn? Os oes cysylltwch a ni ac mi rown ni eich un chi ar y wefan.

~~~~~~~~~~

Map or Safle                Website Map

Copyright Rhiw.com