John Griffith,

john_griffith.JPG (33747 bytes)

      "1850~1921"

Siopwr gwlad oedd John Griffith Pencaerau Llyn, blaenorodd gydar achos ym Mhencaerau a bu yn weithgar iawn gyda bywyd y capel ac yn ddyn ysbrydol hefyd. Wedi ei farwolaeth ar y trydydd o Ragfyr 1921 ymhlith ei ddogfennau darganfuwyd amlen ac arnrir geiriau "agreement nid yw hwn i w agor", gan dybio fod a wnelor cynnwys rhywbeth ai fasnach agorwyd yr amlen ac oddimewn iddo roedd cytundeb a wnaeth John Griffith efo Duw ddeugain mlynedd yng nghynt. Ar ol ei farwolaeth daeth yr ardalwyr i wybod am gynnwys y llythyr ac roedd pawb or farn ei fod wedi cadw ei gytundeb a bod Duw hefyd wedi caiatau ei ddeisyfiadau, dyma gopi or cytundeb:

Yr wyf fi John Griffith Pencaerau ar y pedwerydd dydd o Ragfyr yn y flwyddyn 1881 yn yr unfed flwydd ar ddeg ar hugain om hoedran ar ol maith a dwys ystyriaeth yn cyflwyno fy hun gorff ac enaid a meddianau i fy Ngwaredwr Bendigedig Iesu Grist.

Ac mae gennyf ychydig o ddeisyfiadau ac erlyniadau iw gwneud at y Person Bendigedig hwnnw ac y buaswn yn dymuno yn fawr eu meddu yn y byd hwn ar hwn a ddaw oherwydd y rhesymau a roddir drostynt.

Yn Gyntaf,

Na ddyro imi na chyfoeth na thlodi ond portha fi am digonedd o fara. Rhag imi os rhydd ef lawer o gyfoeth i mi gallaf ymfalchio ac ymddyrchafu a dywedyd" Pwy yw yr Arglwydd fel y gwasanaethem Ef. Ac or ochr arall na ad i mi fyned yn dlawd oblegid gallai hynny fy arwain at Anghrediniaeth ac achosi i mi fyned dan draed fy ngelynion ac felly dynnu gwarth a dirmyg ar dy achos mawr ar y ddaear, ond dyro ddigon o bethaur byd i mi fel na byddwyf yn nyled neb a ddim ond o garu ein gilydd a hefyd fel y byddo gennyf beth iw gyfrannu ir rhai sydd mewn eisiau a thuag at gynnal dy achos ar y ddaear.

Yn Ail,

Dawn gweddi neilltuol ac i siarad yn gyhoeddus fel y gallwyf gyda dy fendith di fod o rhyw les i fy nghydbererinion a phechaduriaid ac felly i fod o rhyw les i dy achos mawr ar y ddaear a hefyd fel na byddo cymeryd rhan mewn cyfarfod cyhoeddus nac unrhyw gyfarfyddiad daionus yn faich arnaf ond yn hytrach yn bleser mawr "Deisyfwch y doniau gorau"

Yn Drydedd,

Duwioldeb amlwg- mor amlwg fel y byddo gelynion yr eglwys yn cydnabod fy mod yn ceisio gwlad saer ac adeiladydd yr hon yw Duw.Llewyrched felly eich goleuni Duwioldeb sydd fuddiol i bob peth.

Yn Bedwerydd,

Mwynhau cymdeithas a heddwch Duw fel y gallwyf yn wastad yn yr ysbryd foliannu enw yr Arglwydd a rhag i mi er dim fod wedi i mi gynghori eraill fod fy hun yn anghymeradwy ag y gallaf ddweud: Fy nghymdeithas i yn wir sydd gydar Tad a chyd ai fab ef Iesu Grist .

Cymorthwya fi Dad Nefol i gadw at y cytundeb sef caru yr Arglwydd am holl enaid ac am holl galon ac i ddisgwyl yn hyderus a ffyddiog wrthyt tithau am roddion grasusau eraill i mi oblegid yn haeddiant a theilyngdod dy sanctaidd annwyl fab Iesu Grist yr wyf yn ei deisyfu gennyt Am cair ynddo ef heb fy nghyfianwder fy hun.

Arwyddwyd y 4ydd dydd o Ragfyr 1881.

John Griffith.

Ac yn ol son felly y bu, glywsoch chi son am gytundebau cyffelyb? Diddorol yw nodi na fu John Griffith yn dlawd na chyfoethog ac y bu ar hyd ei oes yn ffyddlon iawn ir Achos ac i Dduw.

Marwnad ir diweddar Mr John Griffith Penycaerau.

    Eisteddfod Rhos 1924.

  John Griffith fwyn ei galonroes oreu, i oes Dduw

A chymwynaswr hawdd ei geal er cysur dynol ryw,

Tra byddor mor yn estyn ei fraich am wddf y tir

Fe gofir enwr annwyl wr ar faelfa amser hir,

Mor siriol oedd bob adeg, a blodeu gras y nef

Yn rhoi eu sawr i wellar byd trwy ei wasanaeth ef.

Bu llawer un anafus ar hyd a lled y wlad,

Yn cyrchu ato am ei fod yn rhoi esmwythad.

 

Yr ydoedd yn physigwr, a chalon fawr fel tad,

A gwnai ir cyffur chwerwi flas droin falm i roi iachad.

Pan fyddai anifeiliad amaethwyr pen draw Llyn,

Dan afiechydon yn llesgau, adferoddllawer un.

Mor dirion oedd bob amser, ac ni chai olwyn ffawd

Un cyfle ganddo i roi tro i ddiystyrut tlawd.

Un oi nodweddion pennaf a gofir amser hir

Oedd dweud yr oll yng ngwyneb pawb, a pheidio celur gwir.

 

Pan ddeuair gaeaf garw, ar nos o faith barhad

Fe ddenodd lawer bachgen mwyn o safn tafarnaur wlad,

Agorai ddrws ei faelfa er mwyn ir ieuanc gwrdd

I rydd ymddiddan a chwarae ar y bwrdd.

Ei eiriau arferiedig ai ymadroddion doeth

A dreigla i lawr o oes i oesyn gynnyrch meddwl coeth.

Ac atswn ei weddiau syn aros ar ein clyw

Fel clychaur archoffeiriad pan yn mynd i gwrdd a Duw.

 

Fe roddai air o gyngor i leddfu mynwes flin,

A throi teimladau garw ffrom yn fywyd hyfryd hin.

Manteisiodd ar bob cyfle i ddweud am ffordd ir nef,

Gan son am fwynder Iesu Grist y Gwr a garai ef.

Yr ydoedd yn y seiat dan wenaur nefoedd fawr

Yn dwyn ir pererinion blin, y manna per i lawr.

Cadd llawer blwch o enaint ei agor ganddo ef,

Yng nghysegredig eglwys Dduw a gofir yn y nef.

 

Yn eglwys Penycaerau bun flaenor gyda llwydd

Ac am flynyddau rhoddodd ef anrhydedd ar y swydd.

Bun arwain mawl yn Sion wrth angen amser maith

Ni allai oddef bod yn ol mewn unrhyw ran or gwaith.

Ei lafur ai ffyddlondeb a erys mewn coffad

Bun athraw am flynyddau maith yn hen athrofar wlad.

Hyfrydwch pennai galon oedd gwaith yr Ysgol Sul

A llewyrch llusern oleur gair i rodio llwybr cul.

 

Fe dreuliodd ddeugain mlynedd oi oes yn weithiwr byw

Er pan arwyddodd ef trwy lw, gyfamod gyda Duw.

Yr oedd ei erfyniadau fel gweddi Jabez gynt

Heb eisiau cyfoeth ai fwynhad, na thlodi ar ei hynt

Yr oedd tangnefedd hyfryd yn llamwi i natur dda,

Mor siriol fyddai wyneb ef ar haul ar foreu ha

Er cwrdd a stormydd bywyd mor lariaidd oedd pryd hyn

Ar mwyn John Griffith oedd efe wrth fynd i lawr ir glyn.

 

Atgof Hiraeth John Owen Brychdir.

 

Map or Safle                Website Map

Copyright Rhiw.com